Všeobecné obchodní podmínky pro členství v Platformě individuálních pronajímatelů

I.
Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro členství a využití možnosti čerpání servisu v Platformě individuálních pronajímatelů provozované Asociací nájemního bydlení z.s. (dále též jen jako „členství“) včetně úpravy způsobu úhrady členského poplatku. Smyslem a účelem Platformy individuálních pronajímatelů je poskytovat informace vztahující se k nájemnímu bydlení v ČR.  Obsah informací je dodáván přes internet nebo elektronickou síť, tj. přes dálkové spojení. 
  Poskytování servisu spojeného s členstvím a platba ročního členského poplatku probíhá přes webové rozhraní https://pip.asociacenajemnihobydleni.cz/ provozovaném Asociací nájemního bydlení z.s., se sídlem Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 73387, IČ: 09127216.  (dále též jen jako „ANB“).

 2. Členství vzniká na základě rozhodnutí ANB o přijetí Zájemce za člena. Proces přijetí za člena je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který upravuje proces přijetí za člena a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran, tedy ANB i Zájemce. VOP řeší i některé další otázky, které s členstvím nebo s užíváním internetových stránek https://pip.asociacenajemnihobydleni.cz/ souvisí.

 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než o členství požádáte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před požádáním o členství. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „REGISTROVAT“ nebo „POŽÁDAT O ČLENSTVÍ“, nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem spolupráce, jaký popisují VOP. Dáváte tím i signál, že svoji žádost myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně realizovaného členství (viz blíže Statut Platformy individuálních pronajímatelů).

II.
Důležité pojmy (definice)

 1. ANB.
  Dodavatelem je:
  Asociace nájemního bydlení
  IČ: 09127216
  Se sídlem: Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1
  Kontaktní telefon: +420 602 315 015
  Adresa pro doručování elektronické pošty: pip@asociacenajemnihobydleni.cz.

 2. ZÁJEMCE.
  Zájemce je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní https://pip.asociacenajemnihobydleni.cz/ požádá ANB o členství. Zájemcem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

 3. SPOTŘEBITEL.
  Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že o členství žádáte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

 4. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY.
  Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Zájemcem a ANB. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“).

III.
Žádost o členství a přijetí za člena

 1. Zájemce žádá o členství přes webové rozhraní, tj. skrze online přihláškový systém, odesláním vyplněného registračního formuláře.

 2. POPIS ČLENSTVÍ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis členství včetně detailního uvedení jeho obsahu, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace členství uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. ANB není povinna přijmout Zájemce za člena, tzn. na členství není právní nárok.

 3. ŽÁDOST O ČLENSTVÍ. Pro podání žádosti o členství přes webové rozhraní slouží registrační formulář, kde jako Zájemce vyplníte údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, email, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ). Při podání žádosti o členství si zvolíte přihlašovací jméno a heslo pro vstup do členské sekce během registrace.
  Před odesláním žádosti vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do registračního formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Žádost odešlete kliknutím na tlačítko „REGISTROVAT“ respektive „POŽÁDAT O ČLENSTVÍ“.
  Systém vás následně přesměruje na platební bránu, kde zadáte údaje nutné pro provedení platby platební kartou. O přijetí za člena vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v žádosti nebo při registraci. Součástí tohoto mailu potvrzujícího přijetí za člena a řádnou úhradu členského poplatku budou platné obchodní podmínky. Členství vzniká doručením oznámení o přijetí za člena. Jakékoli změny členství jsou poté možné jen způsoby uvedenými ve statutu Platformy individuálních pronajímatelů. V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti žádosti a nepodaří-li se pravost žádosti ověřit, má se zato, že žádost vůbec nebyla podána a takovou žádostí se nadále nezabýváme.

 4. Členství i VOP se realizují v českém jazyce. veškeré dokumenty se archivuji v elektronické podobě, nejsou přístupné třetím osobám. Na vyžádání vám je zašleme.

IV.
Členský poplatek a platba

 1. ČLENSKÝ POPLATEK. U členství je na webovém rozhraní uvedena i výše ročního členského polatku. Tento je stanoven za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců a je stanoven včetně DPH. Asociace nájemního bydlení není plátcem DPH. K členskému poplatku uvedenému na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Výše členského poplatku je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. ANB si vyhrazuje právo výši členského poplatku dle svého uvážení jednostranně měnit.

 2. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám vstup do členské sekce dodat až po úplném zaplacení ročního členského poplatku a po přijetí za člena.

 3. ZPŮSOB PLATBY. Členský poplatek je možné uhradit následujícími způsoby:
  – platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay. Čísla platebních a kreditních karet zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu. Členský poplatek se hradí v korunách českých.

 4. SPLATNOST ČLENSKÉHO POPLATKU, OPAKOVANÉ PLATBY. Pro roční členství používáme tzv. opakované platby. Platíte pravidelně jednou za rok příslušnou částku. Následné roční platby jsou vám poté automaticky strhávané z Vaší platební karty. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay. Poprvé v den a hodinu, kdy došlo k podání žádosti a tím i k první platbě (např. žádost a platba proběhne dne 2. 1. 20223 v 14:18, další platba bude stržena 2.1.2024 v 14:18 a další pak každý následující rok přesně na den – v tomto případě by to bylo 2.1.2025 v 14:18 atd.). Po započetí každého nového období nevzniká nárok na navrácení již stržené částky za toto období. Daňový doklad je Vám zaslán emailem vždy ihned po provedení platby. Použitím této platební metody souhlasíte se založením a parametry opakované platby a s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay. S údaji vaší platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI DSS Level 1. jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet.

 5. PARAMETRY OPAKOVANÉ PLATBY
  – Důvod založení opakované platby – roční členství v Platformě individuálních pronajímatelů.
  – Maximální částka opakované platby je 1.000 Kč.
  – Částka platby je fixní.
  – Částka se strhává jednou za 12 měsíců vždy pro následujících 356 dní členství v Platformě individuálních pronajímatelů.
  – 7 dní před stržením částky budete informovaní o budoucí platbě.
  – Zákazník může o změně nastavení opakované platby komunikovat na emailové adrese podpora@asociacenajemnihobydleni.cz .
  – Zrušit opakované platby je možné po přihlášení do uživatelského účtu v sekci „Moje předplatné“ kliknutím na tlačítko s názvem „Zrušit“.

 6. UKONČENÍ ČLENSTVÍ. Členství máte možnost kdykoli ukončit bez udání důvodu. Žádost o ukončení členství provedete po přihlášení do členské sekce ve svém uživatelském účtu. Zrušením ukončíte i strhávání opakovaných plateb. Vaše členství bude ukončeno posledním dnem aktuálního platného členského období – tj. roku – před splatností platby na následující rok.  Do té doby máte plný přístup k obsahu. Další rok vám již nebudeme nic účtovat a váš členský účet bude uzavřen. Nebudete již mít přístup do členské sekce. Členství rovněž zaniká neuhrazením ročního poplatku.

V.
Podmínky pro využití členství

 1. ZPŮSOB VYUŽITÍ ČLENSTVÍ. Po uhrazení členského poplatku vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní. Pro přihlášení do členské sekce použijete přihlašovací údaje, které jste si vytvořili během registrace (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Celý obsah je zpřístupněn v členské sekci, do které se přihlásíte na webovém rozhraní s pomocí svých přístupových údajů.

 2. LHŮTA PRO VYUŽITÍ. Digitální obsah je ihned zpřístupněním v členské sekci, kam se přihlásíte s pomocí přístupových údajů, které jste si vytvořili při registraci.

 3. Po zpřístupnění obsahu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

 4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s pdf a word a s internetovým prohlížečem.

VI.
Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet 

 1. Digitální obsah zpřístupňujeme na základě vašich přístupových údajů pouze vám, jako členovi, zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. K přehrání audio a video obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Uvedené vzory dokumentů a další dokumenty stejně tak jako rady a tipy užívejte a upravujte s rozmyslem. Pokud byste měli jakékoliv pochyby nebo nejasnosti, spojte se s kterýmkoliv advokátem a zajistěte si kvalifikovanou právní pomoc. Zpřístupněním vzorů není poskytována právní služba, ani právní službu nenahrazují. Vzory, které zde uvádíme, Vám mají být především pomocníkem a inspirací, proto vylučujeme naši případnou povinnost hradit újmu, která by komukoliv použitím těchto dokumentů vznikla; použitím nebo upravením těchto dokumentů se práva na náhradu takové případné újmy vzdáváte.

 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako člen se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv a nebo závažného porušení těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám členství zrušit, uživatelský účet znepřístupnit a rovněž vymáhat újmu tím vzniklou.

VII.
Záruka

 1. Jako ANB vám odpovídáme, že členství při převzetí nemá vady.

VIII.
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k členství, jeho plnění či naší činnosti jakoukoliv stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese pip@asociacenajemnihobydleni.cz.

 2. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů.

IX.
Závěrečná ustanovení

 1. Členství vzniká na dobu neurčitou, dokud člen neukončí své členství (viz čl. IV. odst. 6) nebo není členství ukončeno ze strany ANB či nedojde k zániku z jiných důvodů. 

 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro zájemce či člena však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání žádosti o členství. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí za člena.

 4. Tyto VOP jsou účinné od 1. listopadu 2022